Hoppa till innehållet

Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

8

Rätwijsan hafue ther til kiär /
Och Faderlandet / ehwar Man är:
Jnbördes oenighet flyr /
Enighet är kostligh och dyr /
Så länge hon blandh edher boor /
Stå j / och landet i all floor:
På ingen annanting är feel /
Hwar aff edher hafuer sin deel:
Byrger du äst min älste Son /
Effter min Dödh besitt min Thron /
Styr Landet wäl medh all beröm /
Mina förmaningar flytigt göm /
Tine Brödher unn theras part /
Bäste deelen håller du qwart /
En Jungfru til Hustru har iagh
Tigh upfödt / migh är hon i lagh /
Hon är uptändh medh kärleek stark /
Konungens dotter aff Danmark.

Byrger.

Jagh tackar edher min Herfar /
Sådan förmaning wedhertar:
Gudh och hans ord wil iag ära /
Rättwijsan i mitt bröst bära /
Elska mina Bröder och lann /
Enighet och / som mäst iagh kan:
Önskar min Härfar än Åhr mång
Måtte leffua för uthan twång.

Erich

Min Härfar iagh på samma sätt
Är plichtig tacka medh all rätt /
Och loffuar hwadh som migh tilstår
Aldrigh från then förmaning går.

Waldem.

Jagh är och så widh samma sin /
Migh wäl förhålla / Härfar min /

Gudh