Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

10

Men sådant kall är svårt och ondt /
Jagh begärar blijfua förskondh.

Konungen.

Fast iagh än alt mit Landh skådar /
Mitt heela Rijkzrådh hijt bodar /
Dock kan iagh ingen bättre få /
Som Landh och Barn kan förestå /
Uthan edher / som iagh har röönt /
Edhert omaak skall blijffua löönt.

Torkill.

Mottstå Edhers Nådhes befäll /
Kan min Trohet medh ingen skiäll:
Ty låter iagh så wara sagdt
Ther om mig befliter medh macht:
Doch önskar iagh at Edhers Nådh
Landh och Barn styrer medh sitt rådh
Ähnnu i månge godhe Åhr /
Aff dödhen seent läggies på bår.

Konung.

Titt swar / Torkill / oss behagar /
Wårt lijff wahrar i få daghar /
Begraff oss medh Messor och sångh /
Från Wijszingzö then wäg så långh
Lät bära wårt Lijk i then Koor
Til Stockholm / ther Gråmunken boor.
Sedan regera i wår stadh
Medh Rättwijsheet som iag tigh bad.

Torkill.

Effter störste förmögenhet
Giör iagh som bäst iag kan och weet.

Actus I. Scena V.

Hertigh Byrger och Fröken Märeta.

H. Byrg.

WArer wälkommen skiöne möö /
Wore wij ey på Wijsingzö /

Medh