Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
11

Medh edher iagh bortrömde wist /
Thet sägher iagh för uthan list.

F. Märet.

Min bäste Wen / thet är ey hördt
Någon har sitt eghit bort fördt
Hemligen medh list eller sweeck /
Wij kunne här wäl bruka leek
Medh lust och frögdh / til thes then dag
Uprymmer effter wårt behagh /
På hwilken Gudh oss tilsamman
Foga skal medh myckin gamman.

H. Byrg.

Min wäne tröst / then tijdh är långh
Hwem kan lijdha Kärlekens twångh?
Thet skeer ey innan månge Åhr
Wår willie sådan framgångh får.

F. Märet.

O mitt Blomster / then något gott
Förwänter uthan sweek och spott /
Honom är långh slätt ingen tijdh:
Min rosz / warer lustigh och blijdh.

H. Byrg.

Min hiertans wän / j taalen mäst:
Til en Präst hadhen j tiänt wäl /
Ty edhert taal föres medh skiäl:
Endoch the ey ähre så godh /
The förandra kunne mitt modh.

S. Märet.

Om iagh hadhe macht som en Präst /
Länge sedan wore wij fäst.

H. Byrg.

Om iagh hade hafft Påffwens krafft /
J skulle Prästen länge hafft.
Men låthom blijffua thetta taal /
Thet förer migh i större qwaal:
Jagh har i går för wisso spordt /
Til wår högtijdh är drögzmål kort /

C