Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

34


Biörn.

Nådige Drotning / i ochså
Oss ledeswäner ey försmå.

K. Byrg.

J hwars nampn kommen i så brått?

D. Märe.

Haffuer iagh thet ey länge spått?

Ulff.

När i komme til Nyköpingh
Kunnogt blijffua edher all ting:
Til thetta fall är edhert hoot /
Listige sweek then störste root.

Biörn.

Hwij stå wij här / tijden är kort /
Resom effter Försterne fordt?

H. Magn.

Hwär är Härfar? hwar är Frumor?
Effter them iagh har tränchtan stor.

Arffuedh.

Herre / thet står fast illa till /
Såsom olyckan haffua will:
Gudh bättre / fast illa gånget /
Edhra Farbröder them fånget.

H. Magn.

Arrwedh / iag giffuer tigh thet brödh /
Hiälp migh om du kan / aff den nödh:
Bär migh hädan til min Frumoor /
Migh är lijka hwarest hon boor.

Arffued.

Herre / i ähren thär ey trygg /
Jagh bär edher uppå min rygh
Til Danmark / til edher Morfar
Kong Erich / thär ha i förswar.

H. Magn.

O iagh arm och eländigh pilt /
Nu är iagh weedh min Frumor skild:
The haffua mist Land och Rijke /
Fattigh Mans barn är min lijke /
Ty wandrar iagh för nöden skul
Til min Morfar / han är migh hull /
Migh och min Härfar til sin rätt
Förhiälper han på bästa sätt:


Tagh