Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
35


Tagh migh Arffwedh uppå din baak /
Bär migh där hän i full gott maak.

Arffuedh.

Then store wägh torsz iagh ey gå /
Uthan skogledz the stijgar små:
Ey skal iagh soffua någon natt /
För ähn iagh edher haffuer satt
Uthi edher Morfaders skiöt /
Thär sittien i medh fredh fast blött.
Actus IV. Scena I.

Erchiebiskop Nils Allena.

B. Nils.

NU har iagh Försterna igen
Medh Kongen förlijcht uthan mehn:
Kongen från mycken fahra fridt /
Sitt Fängelse är han och qwitt.
Then Danske sigh emällan lagt /
Drijffuit på freden medh all macht:
Landet har Kongen och på nytt
Mällan sigh och bröderna byt.
Så är nu Wenskapen upbygdt /
Hwilken / iagh tro / blijfuer snart rygd /
Kungen efter sin gambla seedh
Håller hwarken breff eller Ledh:
Drotningen honom snart thär til
Medh list upäggiar när hon wil /
Giörandes när som man mist tror
Moot Försterna ett nytt upror:
Ty sitt fängsle hämpnas hon wist
På någott sätt medh argelist:
Försterne och på sin sijda
Sådant ingaledes lijda /
Uthan styra thet wåldh medh macht /
Hwar är då thetta förbundz pacht?


Ach
F