Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41


Uthgiut frijt theras hiärta blodh /
För skadan wil iagh seija godh.

Bruncke.

Effter Edhers Nådhes befäll
Handlas skal medh them thenna qwäll:
Edhers Nådhe gå och nu in /
Begynner drijcka på them wijn /
Att the ey märckia thenna list /
Ställer edher liufligt och frist.

K. Byrg.

Wår Huszfru brukar mångt falskt ord
Medh them öffuer thet ganska bordh:
Och menar doch thet ingalundh /
Tränchtar effter then sijsta stundh:
Jagh går nu in / thet samma giör /
Hwadh the tala flijtigt tilhör.

Actus IV. Scena V.

Bruncke / Christiern Skärbäck / H. Erich och H. Waldemar.

Bruncke.

GUdh haffuer oss then stunden sendt /
Thär effter wij ha länge wendt:
The rothen ha warit til ondt /
Kongen aldrigh welat förskondt /
Och thet folk som i landet boor
Upäggiat offta til rumor /
Oss och hans Nådh meent nederlagdt /
The ähre nu uthi wår macht:
Nämbligan Kungens bröder twå
Liggia fulle i thenna wrå /
Theras blijffue wij öffuermän /
Hos them är icke någon swän:
Ty läther oss in til them gå /
Hwar annan manligan bijstå.


Sko-