Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

46


Actus V. Scena II.

Maß kättilmundson och H. Magnus Erichson.

Matz kättilmundson

ÄHrlige / wälachtade Männ /
Adel / Oadel / och hwar swänn /
Som efter mit breff / och begär
På Moretingh äre nu här /
J haffuen alle wäl förstått
Huru i landet är tilgått?
Ty warom nu icke förseen
Uthwälia oss en Kung igen /
Jagh hoppas hwar wnner then mon
Thenne här Härtigh Ericzson /
Hwilken / oansedt ey förmå
Landet och Rijket förestå /
Effter han blijffuer först i wår
Ey mehr än på sitt siätte åhr:
Doch wil iagh landet styra få /
Att all ting skola wäl tilgå /
Til thes han kommer til the åhr /
Han Rijket sielff rätt förestår:
Hwadh menen j min Herre boldh /
Begiären j Rijket j Woldh?

H. Magn

Min Härfar haffuer wäl förskylt
Att iag til Konung blijffuer hylt:
J hans footspor iagh träda wil /
Gudh giffue migh lyckan thär til.

Matz kättilmundson

Then unge Herres medh godh skiäl
Mening haffuen j förstått wäl:
Swarer / welen i honom ha
Til Konung i dag? Ja / Ja / Ja.


Har