Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

50


Jagh hoppas Gudh oss bewarar /
Edher iagh intet mehr swarar.

S. Brita.

Thet sades migh gönom en syn /
Hwilken iagh hadhe uthur skyn /
Då iagh ey mehra sooff än nu /
Här om talte ochså wår Fru:
Drömmar hafua fast ringa macht /
Aldrigh iagh effter them har sagt
Jagh wil edher förkunna mehr /
Hwilket och wisserligan skeer /
Sådant är migh aff Gudh befält /
J haffuen edher illa stält
Emoot Gudh / och hans helga ord /
På månge bedreffuit stort mordh:
J leffue som en Sodomijt /
Til bättringh wändes ringa flijt.
Therföre iagh nu förkunnar
Hwadh olycka ehr tilstundar.
J bliffue snart en fången man /
Och misten både folk och landh /
Ynkeligan om edhert lijff.
Skolen i komma uthan kijff.
Gudh förmanar edher til boot /
Och bättring gönom sådant hoot:
Sädan slår Gudh medh swärdet til /
När menniskian ey lyda wil.

K. Måns.

Sådant taal har iagh offta hördt /
Aldrigh har thet mitt hiärta rördt:
Fabler har iagh intet i acht /
På edhert taal ligger ey macht.

S. Brita.

J synden han förblindat är /
Olyckan är honom fast när /


Hwil-