Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

54


Thet hålla på Kiöpenhamns borgh
Medh stor högtijdh / och ingen sorgh /
Och skal thet stå nästkomne höst /
Them vnge tu til myckin tröst:
Kongh Månsz har migh loffuat ochså
Han wil mitt bröllop giöra thå:
Ty är iagh vthi största nödh
Får iagh ey en godh fästemö /
Nu wore migh aff hiärtat kärt
Om iagh hadhe förr läfla lärt:
Mäns / iagh troor tigh här vthi bäst /
På läflerij du mästar äst /
Lär migh huru iagh frija skal /
Elliest kommer iagh på stort fall.

Måns läflar.

Läfla är mehr än all wishet
Som någon klook i wärlden weet:
Hwilken j den konst mästar är /
Han winner snart en hiärtans kiär:
Har han ey mehr än han i står /
Doch then rijkaste möö han får:
Oansedt han aff ringa är /
Kan han läfla / han blijffuer kär
Hos Jungfruer aff stor slächt och bördh /
Och blijffuer wäl hos them bönhördt:
Men wari sigh så rijk han wil /
Aff stor härkömpst boren thär til /
Om han som Plato wore klook /
Häls han hos Jungfruer doch för took /
Honom händer wist then sorgen
Han faller igönom korgen:
Ty thet är ey medh honom wärdt /
Om han icke har läfla lärdt:


Then