Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

58


Jagh går åstadh / thär effter giör /
Kålfaat får iagh ey vth om döör.
Mänsz läflare haff myckin tack /
Wijs är iagh bleffuen aff thet snack.

Actus VI. Scena II.

Ingerdh Greffuens dotter aff Holsteen /
och S. Brita medh twå Nunnor /
S. Kirstin och S. Margreta.

Ingerdh.

Min Fader war en Greffue boldh /
Holsteen hadhe han i sitt woldh /
En myndigh och förståndigh Man /
Greffue Gerhardh så hette han /
Han do bort i min Barndoms tijdh /
Sädhan war migh ey lyckan blijdh:
Greffue Hendrich min Farbror war /
Han togh migh vthi sitt förswar /
När iagh war bleffuen sexton åhr
Kommo legater hem til wår /
Kongh Måns hade them skickat dijt /
Hwilka begärte migh medh flijt
Til Her Håkon hans sons gemål /
Wij seglade thär från medh prål:
När wij kommo vnder Danmark /
Kom moot oss en skipzflota stark /
Vthsänder aff Kongh Waldemar /
Han twingade oss blijffua qwar.
Til Swerige skreff han samma stund /
Kulslogh thet gifftermåls förbundh /
Håkon hans Dåtter haffua skal:
Altså är iagh kommen på fall /


Och