Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
65


K. Erich.

För all gunst haff tack min Frumor,
Om alt gott iagh edher och tror.

D. Blanck

Elin / wår Son törstig och mödh /
Skiänk in för honom någon miöd:

Elijn.

Här är ett glaasz rätt nu i skäncht,
Thet har iagh Härtig Erich betäncht.

D. Blanck

Drijck mig thet glaaset min Son till /
Tin Härfar iagh hijt kalla wil.

K. Erich.

Thet är alt vth / skiänk mehr här in:
Thetta är swåra sälsampt wijn:
Ey häller war thet läske miödh /
Ty drycken war för mycket rödh:
Ach iagh känner nu hwadh thet war /
Döden förwist iagh här aff taar.
Trå digh Frumor för sådan list /
Här aff mit hiärta brister wist.
Then migh gaff lijff / hon gaff migh dödh /
Nu är iagh stadd i högsta nödh.
Hiälp Jesus / nu wore migh bäst
Kunne iagh finna någon Präst:
Iagh döör / iagh döör / faller omkull /
Til min dödh haffuer Frumor skull /
Hennes hiärta hårdar ähn steen /
Att hon migh ingaff dödzens meen:
Intet oskäligt Creatur
Har sådan förgijfftigh natur /
Thet sitt fooster förer i nödh /
Myckit mindre til någon dödh.
Migh trösta nu du helge Andh /
Min siäl giffuer iagh i thin hand.

D. Blanck

Nu har iagh digh til Konung kröönt /
För din mottwillighet digh löönt:


Niels