Hoppa till innehållet

Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

68

Thet edher alla är skeett til ähra:
Höge Personer här aff må lähra /
Såsom och andre i nidrige kall /
När the som bäst stå, achte sigh för fall:
Hwilket the kunne vnwijka för wist /
Elska the rätwijsan för vthan list:
Onde rådgiffuare icke höra /
Aff them sigh icke låtha förföra:
Bröder och förwanter på bästa sätt
Elske / bijthandes all ting medh them rätt:
Och ey them förijage från lään och land /
Så går them alt lyckeligan i handh:
Ther hoos och sigh altijdh wäl betänkia /
Land och Härader icke bort skänckia:
Vthan the gräntzer medh rätrådig macht
Förswara / som förfäderne ha lagdt:
Gudz ordh förfächta / och för thet strijdha /
Intet wrångt moot Gudh / och rätten lijda:
När Gudh förmanar Konungar til boot /
Til bättring skole the wara snar på foot:
Ey oskylligt skada til lijff och lem /
Myckit mindre wara sin barn så slem:
Breff och segell / och rätwijse förbundh
Hålla / så går them wäl i alla stundh:
Vndersåtherna äre them och godh /
Beredde medh them wåga lijff och blodh:

Men