Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/83

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
69

Men the som skole Förstar rådh giffua /
Och på theras wärff dagligan drijffua /
Ingijffue sina Herrar the anslagh
Som ähre rätwijs / och gudh til behagh:
Slå icke then nödstältes saak om kull
För haat / affuundh / eller och gåffuor skull:
Beliuge ingen om godz / lijff och ähre /
Och ey andras ägodeelar begäre.
För dy the kunne aldrijgh förmoda
Sådant kommer theras barn til goda:
Achte sigh grannerligh för Brunckes fääl /
Olyckan effterföllier them på hääl / (seedh /
Hwilken haffuer hafft / och haffuer ähn then
Hon slår Knagehalsar aff stolen nedh.
Sådant skolen i aff wårt speel lära /
För lärdomar medh edher hembära:
Ty för then skul hålles sådana speel /
Att man blijffuer warnat för andras feel:
Och vthi lijka ährende och kall
Händer gemenligan thet samma fall /
Om en wil icke vnwijka then root /
Moot hwilken then andre stötte sin foot:
Doch skal ingen ha then opinion /
Wij mena in specie någons Persoon:
Hwarföre hålles Comœdier rätt /
När the framställes på thetta sätt /

Aff
K ij