Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/84

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

70

Aff inlänske Historier på gammalt wijs /
Hwilka i alle landh winna sitt prijs:
Och här hoos oss aff förståndige män
Sitt beröm haffua hafft / och haffua än:
Ty ach tas ey then oförståndighe deel /
Som sådan leek kallar narra speel:
Intet tingh finnes i wårlden så gott
Som ey lijder aff oförståndet spått:
Hwem kan och i wärlden alt så lagha /
Thet alla meniskior skal behaga?
En part lasta som saaken ey förstå /
Andra förtryta man kan giöra så:
Någre til sådant beweekes aff wreda /
Ingen kan sigh från förtaal vnleda.
Men iagh må bekänna / thet är wår tröst /
Wij achtom ey the affuundz balgars röst /
Förmodom wisserligan oss i dagh
Haffua leeckt rätsinnigt folk til behagh /
Medh hwilkoms gunst wij läte oss nöya /
Och wele them ey länger här dröya /
Sedhan wij haffue them låtet förstå
Hwarföre wij nu sådant speel begå:
Nämbligen effter wår Præceptor kiär
Medh andre Rijchzsaaker betungat är:
Såsom och tröttes medh thet arbeet stort /
Hwilket han hooss vngdomen haffuer giort /

Then