Sida:Bröllopsseder på Gottland – Fataburen Kulturhistorisk tidskrift (1906).djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
71
BRÖLLOPSSEDER PÅ GOTTLAND.

egentliga ärendet. Är fästmön icke närvarande, efterskickas hon. Nu tillfrågas hon af fadren, om hon lämnar sitt samtycke till den blifvande föreningen, en fråga, som väl i de flesta fall, då saken är så långt avancerad, besvaras med en nigning samt ett förläget ja.

Fästmannen kvarstannar till kvällen, då bland annat risgrynsgröt serveras — den s. k. friaregröten.

Enligt Hilfeling förekom på södret ett bruk som kallades »söka», hvarvid tillgick så att de unga tu med föräldrarnas eller anhörigas samtycke för en gång intogo samma bädd, utan att härigenom äktenskapet ansågs fullbordadt, utan kunde de slå upp och »vara lika goda för det å ömse sidor».

Detta bruk synes emellertid uppåt landet (= mellersta Gottland) i senare tid vara aflagdt, då det däremot, som vi strax skola se, därstädes vid trolofningen ansågs fullt berättigadt ännu vid 1800-talets midt; detta oaktadt det redan i Jens Bildes stadga från 1560-talet föreskrifves om denna sedvänja att »sådan lättfärdig och ochristlig handel, i bruk hos en part af allmogen, skall straffas såsom boleri». Ännu 1689 klagas det dock öfver, att denna synden bland fästefolk mer och mer tager öfverhanden.

Afslutningen på det hela bildar trolofningen — förlugningi, som den på gottländska kallas. Spegels i början anförda yttrande, att man vid trolofningarna brukade något sällsynta ceremonier, synes icke för våra förhållanden kunna hålla streck, men ännu för ett halft århundrade sedan hade förlofningen en betydligt viktigare karaktär och en mycket högtidligare prägel än i våra dagar.

En söndag kommer fästmannen åtföljd af sin förtalsman, föräldrar och närmaste släkt till fästmöns hem. På eftermiddagen tillkännager förtalsmannen ändamålet med resan. Fästfolket går nu ut i nystugan åtföljda af förtalsmannen och föräldrarna. Då alla samlats håller förtalsmannen ett tal, hvaruti han ännu en gång redogör för ändamålet med resan, samt tillönskar de unga lycka och trefnad med t. ex. dessa ord:

»Gud Gifwe Edar Glädie och uppfylla Dätta Hus mäd sin Nåd och Välsignelse samt för Länna Edar Löka och fortsätning På Nyåret för Blifvar wår önskan och hälsning Till Edar.