Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
33

än en skicklig trädgårdsmästare anser vara lämplig för odlandet af krukvexter. Så har den allsmäktiga vanan en gång för alla förordnat.

Understundom händer likväl, att detta förord­nande icke till fullo åtlydes och att en eller an­nan tanke insmuglas i talen. Sådan var t. ex. händelsen med det tal, som herr talmannen Holm, å borgareståndets vägnar, nyligen höll till konungen, äfvensom med Hans Maj:ts tal, då högst­densamme besvarade det förstnämnda talet. Herr Holm yttrade nemligen, att ”de nya näringsförfattningarna väckt oro och bekymmer i landet”; och Hans Maj:t svarade, att detta vore ”ett bevis på den försigtighet, som bör iakttagas, då fråga upp­står, att rubba seklers vanor, eller långt mer, lag­liga rättigheter, hvilka ega urgammal häfd.”

Att dessa uttryck ej innehöllo ”fraser,” utan ”tankar”, är påtagligt. Kanske skulle dock detta blifvit dem förlåtet, derest icke, till råga på syn­den, tankarna varit — conservativa. Såsom så­dana kunde de ej annat än låta illa i liberala öron: och de flesta af borgarståndets öron — om hvilka jag för öfrigt underlåter att yttra mig — äro af liberal natur. Ståndets pluralitet blef derföre högst förtörnad; och då vreden ej fick gifva sig luft emot


3