Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

34

konungens höga person, beslöt man, att desto ef­tertryckligare näpsa herr Holm. Denne, som blifvit i tid underrättad, sökte förekomma den hotan­de stormen, och afgaf, i plenum den 24 dennes, en ganska nöjaktig förklaring.[1]

Dermed var ―

  1. Den lydde, som följer: ”I helsningstalet till H. M. Konungen kommo att inflyta några uttryck, an­gående de nyligen utkomna näringsförfattningarna, med hvilka uttryck min mening desto mindre var att anföra något klander emot samma författningar, i deras helhet, och hvilket icke heller finnes i ta­let uttryckt, — som jag gillar dem till sjelfa prin­cipen, utan endast att antyda min, på egen erfa­renhet om förhållandet i Stockholm och från flera orter lemnade upplysningar grundade, kännedom derom, att betänkligheter mött vid tillämpningen af författningarne i vissa af deras detaljer, samt att rättelse i afseende derå, vore att önska, hvilken åsigt jag icke har skäl att frånträda. Lämplighe­ten af ett sådant meddelande, i sammanhang med det underdåniga helsningstalet, lemnar jag gerna derhän och tillskriver min naturliga öppenhet att alltid utsäga, hvad jag tänker, orsaken till anmärk­ningens framställande. Att jag i sistlidne Måndagsplenum sjelf icke påyrkade uppläsning af de på ståndets bord framlagda talen, ehuru då väl sent, härledde sig deraf, att jag sannerligen icke fästade den vigt vid opinionsyttringen, som nu efteråt. Emellertid, och sedan jag nu afhört Kongl. Maj:ts Nådiga svar, blef jag sjelf obelåten med yttrandet