Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89

wid juhltiden skall jag hålla, will gud, inklistrings öhl med mitt Herbarium, då alt öfwerlops manskap skall ta ordres at förfoga sig i M. Br:s tienst.

Gud ske lof wår Mæcenas arbetar med sin skånska resa;[1] jag är säker att den blifwer lik sin mästare. anmäla hos honom min oändeliga wördnad; så och hos andra, om någon gifwes af lika smak för wettenskaperne.

så är nu Kuhn[2] emeritus. procul a jove procul a fulmine. qui latuit bene vixit.

Ter vale. Min Broders
Upsala d. 13 octobr. lydigste dräng
    1749. C. Linnæus.

Den som kunne få ett par ord ifrån Hr Baron Hårleman till war Ritmästare, at han blefwo litet hastigare, så blefwo och Ritmästare 100 procento bättre, och jag skulle mer uträtta.


Utanskrift:

Kongl. Archiatren
Wälborne Herren
Hr Abr. Bæck
frijbr
Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

    Philip Johan Thelott, artilleri-löjtnant, blef akademie-ritmästare 1734 och var under sin krafts dagar en mycket dugande tecknare. I Februari 1749 blef han emellertid af rektor uppmanad att taga afsked »i anseende til thes tiltagande ålder, som giort honom oförmögen at, som wederbör, sin sysla förrätta», hvartill han ock var villig »med thet wilkor at under thes lifstid njuta lönen til godo». På grund häraf beviljades honom afsked den 15 Mars, och samma dag utnämnde kanslern till hans efterträdare Conducteuren vid Fortifikationen Carl Gustaf Reimers.

    Se bref. 224 not. 8 och 233 not. 3.

    Carl Linnæi Skånska resa, på Höga Öfwerhetens Befallning förrättad År 1749.

    Engelbrecht Gother, se bref. 1544 not. 9.

  1. ​ Se bref. 280 not. 3.
  2. ​ Hvilken denne var, har ej kunnat utredas.