Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
133

Utanskrift:

 Archiatern
Wälborne Herren
Hr Doctor Bæck 
frijbr. stockholm.

Sigill III (skadadt), rödt lack.704.


Min Kiäreste Hr Broder.

Undra intet på mig at M. Br. ej fått swar på andra brefwet. jag har slutat all brefwäxling inom lands och nästan utom, som jag sedt på 10 åhrs experience, at den giort mig mycken möda och föga gagn äller ro, men wähl mycken smärta.

jag will doch biuda till at swara M. K. Br. på de mäste.

jag har på 10 åhrs tid gifwit min krop ingen ro natt älr dag. ingen skiutsmärr hafwer blefwit så illa hanterat som jag af mig. jag har sedt denna fåfängan änteligen, och funnit den ej giort mig det minsta, utom harm, grämelse, sorg, skam, olust, hat. jag såg at de andre, som giorde sin tienst taliter qualiter et sinebant mundum vadere prout vadat,[1] lefde vere beati, älskade af alla, förnögde i sig sielfwe, rolige till siähl och kropp. ty tog jag resolution at giöra min tienst, äta och sofwa och at wara glad; jag har och nu äfter en månads experience funnit mig ganska wähl, och sedt min dårskap och min förra siukdom. Ehuru det kostar något på i förstone at byta natur och wana, så ser jag doch redan mögligheten och smakar sötman där af.

Undra intet på at min K. Br. ej fått swar på några bref, som ej warit något högwichtigt at beswara; här ligga wähl 100 wichtige, som jag ej beswarar et enda.

Tänk nu på för Eder M. K. Broder, huru oförståndigt I lefwat. är det af ewigheten beslutat öde at någon wiss skall blifwa Eder fru, så frågas billigt, hwarföre M. Br. går längre ogift, och förnäkar sig sielf och sin kiäresta maka fruchten af sin söta lefnad. äller tror min Bror at det är Eder egen wishet som wällier maka, så kom ihog hela werldens experience, som kallar det lyck-potta. hwij undflyr M. Br. ödet som ej kan undwikas. hwarföre stiäl min Bror dagarne ifrån dem, som af Eder födas skola, at de på kortare