Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
134

tid måga få äga Eder. jag tackar M. Br. som i förra inviterar mig till stockholm, men jag wet intet logemente för än M. Br. blifwer gift, då M. Br. fått fulkomligit hushåld; ty för uht har det ej någor art. så snart M. Br. är gift, skall jag se till at komma till stockholm.

M. Br. frågar mig äfter nytt; men jag wet ej et enda ord. De ängelske beklaga sig, at de hwarken få Hortum upsaliensem äller Floram suecicam, mindre Faunam, och bedia för alt at tillsamans få et exemplar där af. hwilket är ringa heder för Salvius, som doch beklagar, at han ej har debit. Kiära skäm uht honom där före. Sibthorpe[1] i oxford har tagit Ehret[2] till trägårdsmästare, altså Herre till stalldräng. så gierna jag wille honom till ritare, så litet till trägårdsmästare, fast det är hans profession; nu skall M. Br. få se at fanen tager den ståteliga trägården. Sibtorpe är brydd om Sherards pinax,[3] kan ej läsa äller förstå Sherards och Dillenii noter, retractioner &c. tror ej at en man skulle hinna afskrifwa alt; at det är omögligt att läsa, med mera. wist nog för den ej sielf kan stå upp och dömma äfter boken. jag ser på alt, att Dillenius och Sherard arbetat fåfängt, ty hade de giort bättre, om de giort sin siähl goda dagar.

jag är rätt rädd om Ceanothus,[4] sedan jag fick wetta af Kalmen hans kraft, och har befalt trägårdsmästaren se äfter honom dageligen, på det jag kan wara i stånd at tiena Min K. Broder om olyckan skulle hända; men jag har ej mer än 3 stånd. så snart M. Br. blifwer gift, slipper jag den omsorgen.

Om M. Br. skulle behöfwa Ranunculum abortivum Kalmii, såsom Medicus, så skall jag skaffa äller åtminstone säga min Br. ett succedaneum, som är ejusdem plantæ varietas, inter suecicas.

Har Min Bror i sitt herbarium Lobeliam antisiphiliticam[5] Kalmii inlagd i sitt herbarium? äller torde jag kunna lämna et specimen; jag har redan skrefwit äfter frön.

hwad tycker Min Bror om mine disciplar Kalm, Hasselquist, äller om skiutflugan och sichtflugan,[6] som äro af min schola? Hasselquist har redan 80 memoirer färdiga, det ena curieuxare än det andra. Osbeck, som gick till ostindien, är ingalunda sämbre än någon af de förre.

Hartman[7] fick stipendium; jag har aldrig sedt någon starkare läsare. alla wåra insecter kienner han till pricka; ingen har så wähl fattat materiam medicam af alla mina disciplar. får han mogna, så måste han blifwa stor; fast jag får af honom, som de andre, skam till tack.