Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
7

Professorn, har tillika med mig lagt fröna tillsamman, som jag nu har den äran at i et pacqvet öfwersända med Herr Adlercrants[1]. The äro uttagne efter Herr Professorns bref och memorial til Hr Bernhard för et åhr sedan. Jag har fådt til skiänks några 30 Aloes, Cactus, Mesembryanthemum &c. med flera sådana semperviventes i sina pottor; om jag wiste at Herr Professorn hade någon brist på sådana, och jag tordes så sent på åhret, så skulle jag sända dem öfwer och giöra present deraf til Hortus Botanicus. Jag berättade för Mr Reaumur[2], thet Hr Professorn skrifwit, efter wanligheten nytt och wackert, om Myran uti Actis Acad. scient. stockholmensis[3]. Han önskade at få se det, förr än han gifwer ut den Volumen, som skal handla om Myran. Jag önskar at kunna tjena honom med någon öfwersättning, om Herr Professorn wille sända honom den tomen, efter ingenting finnes här, utom en eller twå, som blifwit skänckta til Mr Bernhard Jussieu. Mr Reaumur låter anmäla mycken hälsning til Herr Professorn. Han är ganska höflig och benägen emot mig, och har gifwit mig frihet at se sit Cabinett när jag behagar. Både han och Mr Bernhard Jussieu äro nu i Provincierna wid hafsstranderna at leta något nytt. Jag hade rest med Mr Jussieu, om jag den tiden hade hafft lof af min mor, at blifwa i Paris hela detta åhret, såsom jag nu sedermera har fådt.

På begäran har jag öfwersatt i Latin Herr Professorns oration om Märkwärdighet i Insecterna[4]. Alla Herrar curieusa, som sedt henne, tycka ganska wel om henna, och Mr Bernhard will låta trycka henna med något annat Herr Professorns. En hokhandlare har för lång tid publicerat at [han skall utgifwa] Hr Professorns Systema Naturæ med fransöska namn i stället för Swenska. Jag wet eij hwilken påtager sig det arbetet. En Monnier, Bror med Astronomen och nyligen membre de l’Academie des Sciences[5], will öfwersättja Regnum Vegetabile.

Nyligen är hitkommen en bok, under Titel: Musæum Richterianum continens fossilia, animalia, vegetabilia marina illustrata observationibus et iconibus cura Hebenstreitii[6] Lipsiæ 1743, in folio; kostar 50 lb. Jag märckte at han eij har observerat leges Systematicas, eij brukat andra Auctorers namn, åtminstone intet nämnt eller citerat dem. Synonoma äro likwel nödiga i et så stort wärck.

Här har warit et stort buller mellan Medicos och Chirurgos. En Kungl. förordning utgafs för några månader, som befallte, at ingen skulle antagas Chirurgien de St. Cosme, som icke war maitre ès arts. Derpå wille Chirurgi förmena Medici at wara närwarande och assistera wid Chirurgor. asperantium Examen; hwaröfwer medici beswärade sig hos Parlamentet, som efter många förhör och advocaternas discurser pro & contra slöt saken til medicorum faveur.