Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
188

188 . Min Kiäresta Broder. När jag får tillfälle skall jag sända öfwer om Gorallerae böckerne, 1 men de äro på italienska, at Br. ej förstår dem. jag blöder i hiertat hwar gång jag tänker på sal. Hasselquists samblingar. Det är stora pgr, fast ej för ett rike. Academien har blifwit utblottad genom Penninge Gabbinettet, som kiöptes af Gancellario för 32,000 dir, 8 at jag intet ser mig där någon hielp; hwart uht jag tänker, så är det mörkt för mig. Gud wet hwart uht wij skola wända oss. Kiära tänk här på och tala med alla mermiskor. Det kunne giöra mig lika om Dr Kähler komrno till caput b. spei äller Guinea; ty Guinea hafwer samma örter, där råda många andra potentater. Det skulle och giöra mig lika, om han kommo till Italien; där woro åtskilligt rart, besynnerligen uti Toskanska gebitet och Sicilien. Han ligger ännu på landet hos en siuk: skall han resa, måste han hafwer stipendium på. en gång, som är äfwen en nodus gordius. Rolander skall med första sända sine örter öfwer, så snart någon reser. jag är Min K. Broders Michaelis dag 3 trogneste tienare . 1752. q, LinnEeus. Utanskrift: Archiatren Wälbome Hr Doctor Back frijbr. Stockholm. Sigill IV (sönderbrutet), rödt lack.

Se bref. 701 not. 6. 
Universitetskanslereu Grefve C. Ehre.npreus' dyrbara samling af mynt 

och medaljer inköptes af Upsala universitet 1752.

Den 29 September.