Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
197

197 för all ting giör Hennes M:t frisk, at wij få komma till Ulricksdahl, och fölg med at hielpa mig, att hålla mig wid humeur, at upmuntra mig. jag lefwer och dör oförändrad Min trognaste wäns Upsala d. 11 Dec. 1752. lydigste tienare Carl Linnaeus. Utanskrift som på bref. 756. Sigill III, rödt lack.

Noxa insectorum, hvars respondens var Mich. A. BjEckner. 

. Min Kiäreste och trogneste Broder. Sundius har ännu ej verterat det anbefalte, kan altså ej lämna boken. tag uht så många dupletter, som M. K.' Broder wet wara säkre, så blifwer wåhl rum i herberget. änteligen dog gambla Sloane. 1 han har lefwat nog. M. Br. fick ej mitt senaste bref. hur går med Bibi. Dahlins ritningar; hälsa honom, och lätt mig det wetta. jag arbetar mig till döds på Konungens Cabbinett. Lätt mig wetta huru Hennes M:t mår, om febren är alt för stark. i döden Min Broders Upsala d. 28 jan. trogneste . C. Linnaeus. Utanskrift: Archiatren Wälborne Hr Abr. Back Stockholm. Sigill III, rödt lack.

Hans Sloane, se bref. 626 not. 4. 

. Min Kiäro Broder. jag fick intet bref i dag. Gud gifwe at det stodo wähl till med Hennes M:t; lät mig wetta om frossan är öfwerwunnen.