Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/210

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
198

198 War så god och stig in uti Museo Regio och ibland ormarne, sök upp den flaskan, som har n:o 199 äller buccatus, och räkna än en gång, huru många par fiäll han har under stierten, antingen det är 107 äller 167. det är mig ganska angeläget at wetta. Kiära swara snart. jag är Min K. Broders Stockholm d. 2 febr. hörsamste tienare . Carl Linneeus. Utanskrift: Archiatren Wälbome Hr Abrah. Bceck frijbr. Stockholm. Sigill III, rödt lack. . Min Kiäreste Broder. Tack för bägge brefwen; har jag wäntat, så fick jag och tillfyllest. jag har skrefwit nu natt och dag på Hans M:ts cabbinett, at det swider i ögonen, och jag knapt kan sluta dem. jag tillstår att det går för Hans M:t, så jag aldrig sedt så gå; ej häller har jag wähl någonsin sedt Konungar drifwa på för än nu ; det går och så för honom på Konga wis. Rättnu har jag mitt färdigt till renskrifning, så at jag får godt mod. Aldrig i werlden har något wärk gått så fort som detta, där äst Hr Rhen 1 giör lika fort sitt. Secret. Dalin här ritat fortare än någor annor; jag beskrifwit och omskrifwit. ja Hans M:t samblat fortare än någor i werlden. Men hwad är det för slags Markattor M. Br. omtalar och Apor? man behöfwer ej hämta dem från Africa; går jag endast ut på gatan, så får jag se hundrade; emedlertid äro både de africaniske och wåra egne artige, jag will wähl bedia dem wara wälkomne, då de komma, och wisa dem höflighet, så snart som någor annor. i dag hade jag bref af Loefling i spanien, med en stor hop frön. Hr Godin 2 tog sin fru och familie med sig till madrit, straxt. reste [han] dagen äfter ankomsten till Gadix; äfter 2 a 3 dagar dog hans enda son, en wacker yngling om 20 åhr, som fått beställning att wara delineator regius.