Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/227

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
215

215 an foetus masculi ex ovario dextro, feminei ex sinistro? idq. an semper? hoc confirmant experimenta recenter instituta! Hwad menar M. H:re här om? Lef säll och laga at jag får i morgon Rumpfen, ty hwar timma är mig skadelig. jag förblifwer oaflåteligen Min Kiäreste Broders Upsala d. 29 maj lydigste . C. L. Utanskrift: Archiatren Wälborne Herren Hr Doctor Back Stockholm. Sigill III, svart lack.

Di88ertatio medico-botanica, exhibem plantas officinales 

(respond. N. Gahn) eller Censura medicamentorum (respond. G. J. Carlbohm), begge utgifna i December 1753.

  • Anmälan af Linnés Species plantarum ed. I finnes i Lärda Tidn. 1753

s. 146. Däri framhålles särskildt. att åt hvarje art gifvits ett nomen triviale, »som utmärker densamma med et enda ord, hwilket tilförene aldrig warit i bruk .... Detta kan ej annat än förskaffa denna Wetenskapen en ny lätthet och et nyt ljus». . Min Kiäreste Broder. jag hade den fägnaden upwachta min Prsesident med sista posten; men coelitus recepti et beati fråga intet mycket äfter det wärdsliga. i går fick jag kopparstycket på ormen, som är artigt; allenast är där en grof error typographicus, jag wet ej om den är i mina' ögon, äller i pictura, äller i sculptura; ty i kopparstycket står under magen helt fult med små fiell, som böra wara hela scuta. wid signum $ är ormen rätt utmärkt med sine scutis, men ej så wid £ och 9, hwilket alt doch torde lätt kunna hielpas af Scalcographo. Nasturtium aquaticum år en annueller ört, böra altså fröen komma från Skåne; förleden höst såddes min, och där af har jag förmodeligen i höst nya frön till at hielpa M. Br. med. Den kan lät planteras i Eder horto, där watnet står.