Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
218

218 Hwad ormen angår, så är det annat at se diuren i spiritu äller i ritning hastigt, annat at betrakta och jämföra dem med beskrifningen ; ty omögligt är at på ögnekasten märka alt. Om ritaren skall komma till Stockholm straxt &c. där om böra de höras, som det bättre förstå; jag önskar allenast att det går fermt. Gandidat Bergius kommer så snart terminen slutas med hela sin last till Hortum Medicum, och önskar få stå uti sin praesidents nåd. War så god och bryt af sachta en racemus florum af Berberis och wisa den för deras M:ter; rör med spitsen af en nåhl staminum filamenta wid deras basin på inre sidan, så får man se huru de draga sig tillsammans, på samma sätt som när Hr Archiatren kienner pulsen på en fröken äfter Paracelsi method. verbo, stamen böjer sig hastigt in till pistillen, och antherae trycka sig till stigmatis latera och utblåsa sitt miöl at det fastnar wid stigmatis margo 2 ; vide et obstupescas 3 . jag recommenderar mig uti Hr Presidentens gunst. Upsala d. 5 junii . C. Linnaeus. Saknar utanskrift och sigill.

Hofrättsrådet Erik Petréus skänkte 1746 sitt »rara och kostsamma 

snäcke-cabinett» till Upsala universitetsbibliotek, där det ock förvarades, tills det 1753 flyttades till museet i botaniska trädgården.

Ståndarnes irritabilitet hos Berberis upptäcktes af en trädgårdsmästare 

Banal i Montpellier.

Se och du skall häpna. 

. Min Kiäreste Broder. sista postdag war jag förhindrad at upwachta min President, i dag fick [jag] innelycbte ifrån Dr Wahlbom. Huru går Bergius uht med sin text? jag skrifwer alla dagar på Hennes M:ts cabbinett. Intet nytt utifrån. Loefling sänder några få örter, men beklagar sig för hettan, och att intet regn kommit på Vs åhrs tid.