Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/231

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
219

219 jag önskar upphållswäder at jag fingo på ett par dagar taga luft utom staden. Min Bror fråga*- om ej Med. studiosi itererat desse experimenta anatomica här; där på bör Anatomiae Professoren swara. wij hafwa dragits om voteringen till Historiarum Professionen. 1 nytt wet jag i dag intet. Lef säll. Min K. Broders Upsala d. 26 jun. lydigste tienare . C. Linna?us. Utanskrift som pfi bref. 774. Munlackssigill.

Jfr. bref. 90. 

. Min K. Bror. dageligen skrifwer jag på Hennes M:ts Snäcker. alla äfter middagar nummererar jag mitt herbarium, äfter numrerna in speciebus. Nu tycker jag, at då deras M:teter resa till Drotningholm, kunne M. K. Broder resa till Upsala, at giöra sin tienare besök, älliest får jag ej den ähran hela åhret. huru skall jag töras älliest komma så ofta till M. Br., om ej M. Br. en gång kommer till mig. i onsdags afton dog Häradshöfding Braunerschiöld * a podagra retrograda, som kom dagen för uht hem siuk ifrån tingen. Gud beware Min K. Broder, jag är Hans Excellence Praesidis trogne undersåte Upsala stora böndag.'- C. L. Nu är en wacker änka till M. K. Brs tienst, om M. Br. länge w a ntat. Utanskrift och sigill som på bref. 774.

Lars Bracnersköld, född 1700, häradshöfding i Upland, död 1753; gift 

med Margaretha Catharina Fropjdix, född 172:2. död 17 v

  • Den 1 Juli 1753.