Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/236

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
224

224 jag har bedit Hr Wahlbom, at i Berlin gå igenom Grundelsheimers herbarium, som han samblat på resan med Tournefort öfwer Levanten, men Professoren vvar så arg, at han ej lätt honom få se mer än endast utan på och paginas. i dag fick jag innelychte bref 2 ; kiära läs det för mig och sänt mig detta tillhakas nästa post; jag förstår det intet. Har Br. sedt Bökmans tryckta tractat 3 ; är icke den emot Archiater Rosen? jag tyckes mig se honom afbildad; hwad fattas Bökman? den bör ej få wara ibland Medicos. far wähl min K. Broder, jag är Min Broders Upsala d. 13 julii lydigste . C. Linnaeus. Saknar utanskrift och sigill.

Naturaliehandlare i Holland. 
Från Gottl. Em. Haller, se bref. 717 not. 2. 
Jonas Böckman, född 1716, medicine professor och stadsphysicus i 

Greifswald, sedan stadsphysicus i Stockholm och assessor i Collegium Medicum. »Han hade ett häftigt sinnelag, men var qvick och beläst. Han dog mycket hastigt d. 24 Mars 1770 uti K. Collegii medici sessions-rum, sedan han förut en hel timma med Collegii Ledamöter tvistat» (Sacklén, Sv. Läkare-hist. I s. 121). Hans här afsedda skrift är Inepta judicia de Arthritide laxantibns balsamins retr opulsa (Greifsw. 1753). . Min Kiäreste Broder. Tack för brefwet. men hwarföre fick jag ej tillhakas Hallers bref, som jag så mycket bad Min K. Bror; war god och lätt mig få det tillhakas med nästa post. jag har widare läsit på Böckmans inepta, och finner där af at den är skrifvven antingen mot Arch. Rosen, Min Bror äller mig; mot mig kan hon wähl icke wara, som aldrig wettat om hans cur, mindre tält där om. är hon skrefwen mot Rosen, så har han giort emot juramentum Hippocratis; är hon skrifven emot min Bror, så är det emot all subordination och redighet uti foro medico. jag sänder henne öfwer med parolle att få den tillhakas om 8 dagar.