Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/238

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
226

226 . Min Kiäreste Broder. Tack för wackra brefwet. Det är mig kiärt, at jag får nästa wecka se och omfamna min President, då örterne få föllia med så långt de räcka. Kiära tacka Hans Excellence Piper 1 för skiänken; det war likt den Herrens gambla hurtighet, som altid är from, resonable och hielper det allmänna. Centaurium minus låter knapt så sig. NB. Stoechas citrina går ej i trägården. Mera här näst då wij få talas wid natt och dag. wälkommen Min K. Broder. Eder trogne Linnaeus. Ej dateradt, men skrifvet mot slutet af Juli 1753. Utanskrift : Archiatren Wälborne Hr Doctor Back Stockholm. Sigill IV, rödt lack.

Grefve Carl Piper, född 1700, hofkansler, president i Kammarkollegium, 

ledamot af Vetenskaps-akademien, död 1770. . Min Kiäreste Broder. Min K. Broders öpna bref af d. 7 hujus sistledne har jag i dag öpnat utan att upbryta; ty jag ser at det går i Stockholm liksom i Upsala, at då man har många jern i elden, så brännas somblige; så giorde jag i wåras, så giorde M. Br. nu. jag ser ingen swårighet med arboretum, utan at träden planteras, då de begynna at blekna på bladerne, och sättas till häckar, som afgjordes med förra posten. Deras Majesteter blifwa länge nog, om de blifwa tills mitt i september på Drotningholm; men jag wågar mig ej dit för kopporne.