Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/239

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
227

227 jag tackar för Bergii eloge; det är en stor heder för honom få ett sådant af sin President; ännu större förmon att hafwa sin Presidents gunst, söm altid kan gagna. men hwar skall jag få äller taga nog örter att fylla min K. Br. nygirighet med; hwarföre ej resa sielf till Upsala at sambla. jag wågar mig ej till hofs med kopporne, ty måste jag wänta till sena hösten. Ingen Landsman i Paris wet jag som [jag] kunne hänga äfter, om icke Baron Sparre. 1 hwad Tu giör, så giör snart, jag är Min Kiäreste Broders Upsala d. 8 Augusti lydigste tienare . C. Linnseus. i hast; jag har De Geer och hans Fru 8 till giåst. Utanskrift och sigill som på föregående bref.

Cahl Sparre, född 1723, öfverståthållare i Stockholm, riksråd, 

generalmajor, ledamot af Vetenskaps-akademien, död 1780.

Charles De Geer, se bref. 2 not. 2. Han var gift med Catharina 

Charlotta Ribbino af Zernova, född 1720, död 1787. . Min bästa vvän på jorden. Tack åter lOOOfalt för långsam och god fågnad, för hus och säng, mat och dryck, för godt prat och all uprichtig wänskap. jag kom lyckeligen fram, doch något frusen, kl. 10 om aftonen. Min Hustru beder mycket hälsa och tacka min Bror, som welat liärbergera henne; hon frågar med mig om min Bror ej will resa till oss, när Hennes M:ts barnsäng blifwer lyckeligen öfwerstånden äller åtminstone emot juhlhålgen. Kiölden hade redan begynt i trägården giöra mig någon skada, doch drägelig. jag är så peregrinus ännu i mitt hemwist at jag har föga att berätta.