Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/241

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
229

229 hwad tänker D: Hagström som ej håller till godo; en annor gång torde wärlden blifwa för honom trängre. jag beklagar at Grefwinnans Apa kom för sent, så at jag ej fick beskrifwa mores af detta slaget, såsom de andres; ty den på Ulriksdahl wär dödeligen siuk af diarrhoea colliquativa. Nästa postdag kommer Hans M:ts museum i manuscripto till Momma 4 ; det hade sänds i dag, om copisten hunnit renskrifwa. Min Brors i döden Upsala 1753 trogne och lydige d. september. C. Linnaeus. Bad och paregorica torde vvähl lindra, men aldrig föreställer jag mig solidt curera siukdomen. Datum ej utsatt; troligen den 18 September. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Gustaf Lundberg, född 1695, hofintendeut, framstående pastellmålare, 

död 1786. Antagligen målade han vid denna tid Linnés porträtt; se härom T. Tullberg, L/xyä-porträtt s. 34—37.

  • Coreopsis leucanthema L. Cent. pl. 1 (1755) p. 29.

s Johan Georg Heyersten, född 1717, provincial-medicus i Nylands och Tavastebus lin, död 1801. Kallas i bref. 799 »Galenns».

Peter Momma, född 1711, boktryckare med direktörstitel, död 1772. 

». Min Kiäreste Broder. jag gratulerar till den hederliga Societeten; wille alla Praesides continuera detta sättet, så hoppas jag att aldrig Auditores och Membra skulle fattas. Hans Excellence Höpken 1 har hedrat sig emot academien. Allenast Arch. Rosen kommer hem, så skola wij snart nog expediera D:m Galenum. det war wähl för honom och jag ser huru Gud har sin hand om den fattiga, och gläder mig, att min Bror får wara wår Herres wårktyg at giöra godt. för all ting se igenom senasta correcturen, det har min Bror lofwat och Hans M:t approberat; i dag sänder jag manuscriptet.