Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/243

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
231

231 perarum, Satureja virginiana contra morsus serpentum, Aralia loco sarsaparillae, Monarda in Querquera, Diervillee in Siphilitide &c. far wähl min Bastå Broder, jag är Eder d. 24 sept. 1753. L. och T. 3 Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Jakob Merckell, se bref. 260 not. 3. 
Herr von Haller utgaf före sin afresa en Göttinger-katalog, ett en så 

berömd man ovärdigt arbete, som öfverallt förråder hans högfärd. 8 L. och T. = lydigste och trogne. . Min Kiåreste Broder. Kiära se på Gorrecturen nu, för än hon afdrages. Antropomorpha har jag ändrat till ' Boktryckaren måste ånteligen skaffa sig i swånskan stora äller capitale bokståfwer på Å och Ö, ty det går ej an att skrifwa Oga, Ora för öga, Öra. Om expressen från Spanien är quar, så giör för Guds skull och hielp Hr Löfling; ty han kan ej wara utan species. och hans resa blifwer en af de hufwudsakeligaste, som werlden sedt. societeten skall bestå af

Geometra med sine 4 subalterner. 
Comercie man med sine 4. 
Physicus med sine 4. 
Botanicus Löfling med sine 2 doctorer och 2 ritare. 

resan på 8 å 9 åhr genom hela America. Gud wälsigne min K. Broder, jag är Eder Upsala d. 2 octobr. lydige tienare . G. Linnaeus. Det år ej för menniskior mögligt att wetta af desse gallne namnen, om diuren finnas äller intet uti Hans K. M:ts Gabbinett; här äro allenast 3:ne citerade af Sebae bok, dem Hans M:t alla har. de andre en Crocodil e. gr.; en ceylanisk ödla, en brun la-