Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
232

232 certa, en annor dito, en dito, en wacker orm ; huru är det wähl mögligt att wetta hwad dett är, altså lika omögligt att säga om det för ut är i museo regio; altså omögligt att säga priset, som bör ställas äfter begiärligheten på det man intet har; ty in se et sua natur a är det samma pris, som på annat kiött, då det är föruht. Utanskrift bortrifven. Sigill IV, rödt lack.

Svenska öfversättningen af Antropomorpha har Linné här bortglömt 

att utsätta. I svenska texten af Museum Regis Adolphi Friderici benämnas dessa Folkl ynniga. Insecta kallas där Maskar. Vermes Kräk. . Min Kiäreste Broder. som en Medicus skall af K. Gollegio sättias till Biörneborgs län, och en Wadström skall ärnas dit, reser nu Gandid. Hallman 1 att söka den samma. Kan M. Br. tiena ett så quickt ingenium, tror jag att Min Bror såsom en parens Medicinae et eruditionis det giör. Det berättas mig, om sanningen kan min Br. sielf giöra sig underrättad, at denna Wadström, 2 som warit i apoteka lärt som gosse, warit gesäll, rest på den professionen, där på gifte sig, och nu qvacksalvar. Han skall ej kunna läsa en author; ej förstå latin; första disputationen på swänska; examinerades ej publice som de andre där pläga giöra. Det är en skam af Medicinska faculteten i Åbo giöra en sådan till Doctor, och borde mista sitt jus promovendi därföre. Då kan man sända en dräng till academien att blifwa Doctor. Det borde aldrig M. Br. tola under sitt Presidio. Hartman lärer berätta alt. Lef wähl. Saknar datum, men är säkerligen skrifvet i Oktober 1753. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Johan Johansson Haartman. se bref. 704' not. 8; blef straxt efter sin 

promotion 1754 provincialmedicus i Abo och Björneborgs län samt tillika medicine adjunkt vid universitetet. Om den långvariga och hetsiga strid, som stod mellan denne och Wasström vid tillsättningen af provincialmedici-tjänsten, se O. Hjelt, Sver. och Finl. med. väs. hist. II s. 174 — 76.

Niclas Wasström, född 1723. student i Abo 1748, på grund af bristande 

kunskap i latin, fastän medicine licentiat, icke promoverad eller legitimerad, men dock utöfvande stor praktik i Åbo, död 1757.