Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
237

237 i dag hade jag bref af Hr Loefling, som gick ifrån Madrit d. 14 october, åt Cadix, och tänker oförtöfwat där ifrån gå till America, han fick, till kläder 1,500 plåtar, och får i lön utom tractamenter och alt det han behöfwer 10,000 R:s de vellon, sa att han tyckes giöra lycka. Huru snart kommer Arch. Rosen hem? i dag hafwa wij haft ett grufweligt wäder. här talas endast om Lanshöfdinge i Westerbotn. 1 jag förbi. Min Kiäreste Broders Upsala d. 16 Nov. lydige tienare . Carl Linnseus. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Sedan Linnés gynnare Landshöfdingen Gabriel Gyllengrip, hvilkens 

bekantskap han gjorde under sin lappska resa. den 3 augusti 1753 aflidit, utnämndes Baron Olof Lejonstedt (född 1691, död 1759) den 1 December till hans efterträdare. . Min Kiastef!] Broder. Gud förlåte den, som förledt wår nådigsta öfwerhet at giöra en Chirurgus till Archiater 1 . Han har aldrig warit öfwerheten trogen, och jag har i alla tider aldrig hört det exemplet skedt i werlden, ej en gång i Frankrike, där Chirurgi så segrat hos sin öfwerhet. Ändamålet af den, som rådt öfwerheten här till, kan jag ej se warit något annat, än på en gång giöra hos alla Medicos ett kalt hierta för öfwerheten, och de hafwa influence hos de mäste i riket. Kan intet Min Broder råda öfwerheten att giöra honom till Gammarherre, så får han det samma, men öfwerheten slipper påfölgden. jag ligger siuk på sången och skrifwer detta. vale. Min egen Broders Upsala d. 20 Nov. trogne . Linnseus. Utanskrift och sigill som på bref. 795. ' Herman Schltzer. se bref. 642 not. 6.