Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
241

241 Kiära res ej uht på Ulriksdahl, utan blif i Stockholm. Hwem får Professionem Historiarum?* höres intet af Medicinska tiensterne, anatomien i Åbo äller den andra i Finland? Må wähl. jag år Min Kiåreste Broders Upsala 1753 lydigste tienare d. 6 Decemb. Carl Linnaeus. Innelychte måste vvara ett species af Moschott. jag kiänner det icke. wiste jag genus nucis Myristicse, så wiste jag mer at gissa. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Louis Guillaume Lemonnier, född 1717, botan. professor i Paris, franske 

konungens lifmedicus, död 1799. Hans Observationes botanicce ex Pyrenais utkommo 1744.

Gustaf Jacob Carlbohm, född 1731, medicine doktor i Greifswald 1756. 

död i Paris 1758. s S. ven. — 8it venia, med förlof sagdt.

Se bref. 90 not. 1. 

. Min K. Broder. Tack åter för brefwet. Når man söker hedra en Praeses, så hedras hela collegium; det är för oss subditis okunnigt, hwad wänningar äro emållan superos. Monniers bok fick jag, och örter och frön, men intet bref, som faller mig och altför underligit; kiära hwilken lefwererade M. Br. brefwet? där ibland war ett nytt species Mirabilis, som jag aldrig sedt äller hört omtalas, alt för underlig. 1 jag gissar om Professor Ihre af fölliande: . Han will sällia sin gård Sandbro för 300,000 dir. . Gref Hennings 8 son är ifrån honom flyttad, quasi misnögd, doch frequenterar hans collegia. Linné» bref växling IV. 16