Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
14

Det war artigt få wetta, om det de utgifwit i Paris af mine små piecer; war så god lat mig wetta hwad det kostar, så skall jag styra om pgr genom wår tillkomande Minister Baron Scheffer[1], ty jag har lust se det. jag undrar om genera äro uplagde efter senaste editionen?

Om systemet skall tryckas och jag får det wetta, will jag communicera nye characteres på alla insecter, som jag tro[r] knapt skola slå felt och aldeles nye.

Samma tid som Professor Doebel[2] dog, skref jag Hr Doctoren där om till på paris, undrar at det ej framkommit; att det afgått, kan ses af Societetens brefbok.

Sa snart som Hr Doctoren kommer hem, skall wij söka honom till ledamot af wår societate Scientiar. Upsaliensi[3].

Physices Professionen i Åbo blifwer och nu ledig. Professor Browallius,[4] som nu blifw:r theologus, har fått braf pg:r i Åbo. kunde meritera at söka den, tills man fick bättre.

jag må ej tro annat än at Hr Prof. Bernh. Jussieu fått på posten Societatis Reg. Upsal. kallelse bref at wara ledamot, hwar till han blef antagen för et par månader sedan på min proposition.

I brefwet af 5 october giör Hr Doctoren Hortum Botanicum præsent af 30 succulente wäxter; hade jag fåt brefwet i höstas, räds jag at jag skickat expre till Paris äfter dem, men nu torde de ej wara till in rerum natura. Om de äro än i lifwe, kunna de wähl inpakas i wår uti en liten kista, och genom Roen[5] gå på stockholm, ty de succulente tola ganska länge hetta, utan at watnas, allenast en trägårdsmästare lade in dem. af succulente har jag fölliande intet uti trägården, ty jag har ej kunnat få dem på något sätt; är ibland Hr Doctorens någon öfrig af dessa nedan före upsatte äfter Hortum cliffortianum, så må Hr Doctorn wara säker, at wij dem ej hafwa:

Kleinia 1, 2, 3, 4 nobis nulla.
Crassula här af hafwa wij ingen.
Aloë 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 desunt.
Cotyledon nullus nobis.
Cactus 1, 2, 5, 12, 13, 14, 16 desunt.
Euphorbia 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 desunt.
succulenta rötter, som länge ligga bewarade, hafwa
Podophyllum, Kæmpferia, Tetragonia, Sanguinaria,
Fumaria scapo nudo Hort. cliff. Vanilla. Calla æthiopica.