Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15

Narcissus 5. Amaryllis 4, 5. Colchicum 2. Bulbocodium. Pancratium 1, 2. Polianthes 2. Bulbine 1, 2. Uvularia. Gloriosa. Erythronium. Iris 1, 11, 12.

Numeri ex horto cliffortiano.

Alla dessa kunna ligga hela 2 månader i torka.

Kan Hr Doctoren få någon af dessa, och kistan gofwes till wår Minister Baron Scheffer, är jag säker det komme fram. Kommer H:r Doctoren till någon academie älr succederar mig, skall han sielf hafwa där af gagnet.

Hr Doctor, laga at I får accurat beskrifning på fruchten af Authospermum.

jag har hört at Hr Jussieu skolat gifwit uht en hehl hop nova genera[1], giör Eder om dem bekant.

Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné figur s 15.png

K. Hr Doctor, förgiät ej at lära känna deras Polypus, om hkn de giöra et sådant wäsende. jag kiänner honom intet; om det är möjligt, skaffa honom inlagd i bränwin. men jag har funnit en på Ruder, som ser ungefär således uth[2] och har samma egenskap, at då et öra klippes af, wäxer det igen; men mehr försök har jag ej fått giöra.

Hälsa Hr Monnier, säg honom at jag söker hans bekantskap mehr än han min.

förläggaren David har ej skrifwit mig till; om de det giorde, giorde de wähl; man kan i detta altid rätta och tillägga.

Capellmästaren Roman[3] sägs drunknat wid Norkiöping.

Just nu fick jag pacquetet ifrån stockholm. Hr Doctoren altererade mig så, at jag räds, det jag måste öpna ådran; bloden giäser i mig. Gud gifwe jag här af ej fastnade i någon siukdom. jag skulle binda till att tacka Hr Doctoren, men jag finner inga ord at betyga min tacksamhet. där war så mycket och så rart, at om alt det wille wäxa i trägården, borde jag aldrig önska mehr här i werlden. alt hwad rart, kiärt och angenämt gifs i Europa och af mig kunnat önskas war där uti en bunt. min obligation är hos Prof. Bernh. Jussieu[4] och Hr Doctoren större, än jag kan den uttala. Ninsi! Morina! Neurada, Petiveria et omnia! o bone Deus! Gud gifwe at Hr Adlercrans ej låtit dem uptorkas. hoppas doch at de måste slå an. Herre, gå de fort, så skall jag årligen i åminnelse här af högtidel. celebrera d. 17 augusti in memoriam optimi D. Bernh. Jussieu, och hwart åhr tractera på Hr Doctorens födelsedag.