Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/261

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
249

249 skaffa pgr, det han' hade nog 100 plåtar, och att han behöfde mera i Marseille, jag lade in till Cancellairen, som utwärckade Hans M:ts resolution, at summan af stipendio, som stiger till 6000 dir, om jag mins rätt, skulle få betalas åt den som prenumererade pgr, antingen han lefde äller dogo. Här på talte jag med Räntmästar Julin, som accorderade med Doctor Celsius att prenumerera pgr emot 6 procento. Detta berättade jag för Arch. Rosen, som tyckte wara swårt att summan skulle kortas med intresse: jag bad honom därföre se till att skaffa pgr i Stockholm, hälst Doct. Ksehler i brefwet till mig ej nämt några pgr och där om endast anmodat sin swåger och Arch. Rosen; ej häller för sin resa det minsta med mig om pgr accorderat; sedan fick jag intet swar om pgr. Något har erarium prenumererat för Dr Kaehlers afresa, som Julin lärer först willia afdraga; sedan skall M. Br. få sitt. M. Br. giorde resonabelt, som så promt gaf pgr. Tack, som alltid giör godt. Mon Dr Kaehler kommit till Marseille, äller hwarifrån år Hans bref till Hr Wargentin daterat? Huru hänger det ihop med Rydelius 2 ? har intet han fått pgrne, där doch Celsius skrefwit till Hr Wargentin, då jag reste senast från Stockholm, att pgrne woro komne, och sände till Rydelius. Moehring 3 har måst lämnat naturalhistorien. Hr Osbeck reste i går till Stockholm, och lårer där giöra sin upwachtning hos M. K. Br.; kan M. Br. giöra honom någon tienst, så år han titt wärd, och giör det för Guds skull och wettenskapens skull. Gud wälsigne Min K. Broder med alt godt. jag är Min K. Broders Upsala d. 14 Jan. 1754. lydige tienare C. L. Kiära, se på correcturen som i dag afgår. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

Pehr Wilhelm Lithzenius, född 1719, bataljons-predikant vid Östgöta 

Infanteri, sedan kyrkoherde och prost i Vinnerslad och Motala, död 1784.

Anders Rydelius, se bref. 284 not. 3. 
Paul Heinrich Gerard Moehring, arkrater hos hertigen af Anhalt-Zerbst, 

författare till åtskilliga botaniska, zoologiska och medicinska uppsatser i Nova Acta Nat. Curios.