Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/262

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
250

250 . Min hiertans Broder. Då saken kommer före i Consistorio, skall jag pro aris et focis fächta för Dr Ksehler. ingen fara är med min K. Broders pgr, allenast hans swåger, som har fullmacht in Blanco, dem quitterar. 1 jag hade ganska angelägit att på en dag wara i Stockholm aldra mast för Hr Osbecks skull, som ligger mig så hårt på hiertat, och jag lofwat all tienst, som för mig woro möglig. Kommer jag ej nu i weckan, så måste jag tigga lof af Cancellairer, ProCancellairer, Rectorer &c. 2 Åter kommer jag, så kan jag ej undangå att wisa mig. Kiära gif mig till nästa post ett godt råd, så kunne jag om tisdag resa äller och aldeles intet, om M. Br. will wara fader denna gången för Hr Osbeck. Mycken tacksägelse M. Hiertans Broder, som warit honom gunstig och gifwit honom goda råd. Hvvad är det för en Testudo caudata? jag känner den icke? Nytt är här först att Dr Halman kommit hem till Stockholm, för 8 dagar sedan. sedermera att Apothecarne offererat 900 dir årligen till Lazarettet, om ej Georgi fingo det. 3 i dag hade jag från Gronovius andra arket af Museum Lapideum, men ännu fattas något. jag har desse dagar roat mig med Rumphii wärk. han lefde 42 åhr i Amboina, war 25 åhr blind af det han botanicerade i hettan, miste sin hustru och 2 barn i jordbäfningen 1674 d. 17 februari. Skogarne mista i Indien ej löfwen om wintren; ej brinna om de påtändas, ty [de äro] sempervirentes ; ej kullfallai skogarne, då de afhuggas, ty de äro hopwuxne med spanska rör, hwilkas löf äro ofta 150 famnar långa, infläta sig i cronorne och [äro] aldra segast, at skogen ej faller för än 20 å-30 träd afhuggits, och då krossar de som hugga. Den masken, som hos honom äter sego, är den stora Gurculio som hennes M:t äger. Alla Hernandiae äro fulle af myror, at ingen tors röra dem, ty de [hafwa] ätet upp medullam arboris och bo där inne, arbore viva.