Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/264

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
252

jag fick ej wetta om Dr Halman hemkommit, som här allmänt talas. Min K. Bror war philosophe, och trygg Eder wid ett godt samwete; det blås ej altid, som det nu giör. äfter owäder blifwer altid wackert wäder. Det har ingen nöd. jag wäntar med stockholmsresan till distingen, om Hans M:t då täckes kalla mig. Kommer M. K. Bror at tala med Hr Leutnant Rhen om Carthusierne, så underställ honom, om icke för dassen af Quadrupedia borde ställas en skog med bärg och åtskilliga främande diur. wid Foglarne Luften, med foglar som flyga i skåckar, som om wåren. wid Amphibia berg och skallota klippor med grotter och wid deras basin åtskilliga ormar [och] Grodor. wid Fiskarne watn, skepp, hwalar och andra fiskar. wid Insecterne ett ängsfält med ett par träd, spinnelwäf, fiärilar &c. wid Vermes stränder af haf, med snäckor och muslor. 2 i dag hade jag bref af Miller i Ghelse. 3 unga Dale, som giort floram Carolinas i america har dödt, och hans Mss. äro ej öfwerkomne. Det är nog tid att tala wid Hans Excellence Tessin om Hr Osbecks lön, till des jag kommer dit; bed honom emedlertid taga tillbodet med bägge händer, han är resonabel; han recommenderar, och han kan giöra mycket för honom, som hulpit mig och så många andra. Gud beware Min Bror wid sitt gambla muntra mod och sinnelag; som är min endaste fägnad och wän och gynnare; som har hwart enda hår på sitt hufvvud ärligt och godt. Hälsa fru Schröder och andra wänner och gynnare. jag lefwer och dör Min K. Broders Upsala 1754 lydige tienare d- 21 januarii. Carl Linngeus. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

Pehr Osbeck, se bref. 283 not. 1; blef 1753 på Linnés förord huspräst 

hos C. G. Tessin och tillika vårdare af naturaliesamlingen på Leckö.

Dessa förslag till titelvignetter i Mus. Regin. Ludovicce TJlricce blefvo 

aldrig utförda, enär sagda verk ej utkom i sin först afsedda, mera storslagna form, utan endast i en vida anspråkslösare.

Philipp Miller, se bref. 422 not. 4.