Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
18

ett wärk för den curieuxe werlden. så snart jag får dessa renskrefne, skall jag låta dem tryckas i Holland.

Hofprædicanten Bælter reser med legationen till Rysland.

Baron Scheffer tager med sig wettenskaps academiens handlingar.

jag förbl. oafl.

Min Hr Doctors och Gynnnares
Upsala d. 13 martii
:lydige dräng
:1744.
::::::Carl Linnæus.

Utanskrift:

a Monsieur

Monsieur Abraham Bæck

Le Docteur Svedois

Paris.


Sigill III. rödt lack.


633.

Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Herr Professorns tu angenäma och gunstiga bref, det ena för tre wickor sedan, det andra för 14 dagar, har jag med fägnad ärhållit, afläggandes härmedelst min ödmiuka tacksäijelse för den godhet, Herr Professorn behagar betyga mig, och utbeder mig framdeles samma grace och bewågenhet.

Herr Professorn tackar för fröna med krafftigare ord, än jag kan, ehuru jag gierna wille försäkra, at ingen ting är heller skal wara mig kärare, än at tjena Herr Professorn, i synnerhet til en Inrättnings befordrande, som länder Swerige til nytta och heder, samt giör Herr

    Eberhard Roséns disputation var De cortice Peruviano vulgo China dicto ejusque amplissimo in medicina usu (Lund 1744). Hans medsökande Johan Leche (född 1704, sedan professor i Åbo, död 1764) utgaf Primitiæ Floræ suecicæ (Lund 1744). Äfven medicine adjunkten i Upsala J. G. Wallerius sökte den lediga professuren, men kom ej upp på förslaget.

    Genera plantarum ed. II. sumtibus Mich. Ant. David (Paris 1743). Angående däri gjorda tillägg se Hulth, Bibliographia Linnæana p. 24.

    Flora svecica exhibens plantas per regnum Sveciæ crescentes. Ed. I. (Stockh. 1745).

    Fauna svecica sistens animalia Sveciæ regni. Ed. I (Stockh. 1746).