Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
19

Professorns nöije och ro. Jag hoppas få igen de 30 succulente wäxter, som jag i et bref har nämndt om, men nödgades lemna qwar öfwer wintern i jardin du Roy, och at öfwerstyra dem tillika med de begiärta och upräknade i Herr Professorns bref, om hwilka Herr Professorn kan giöra sig försäkrad, största delen åtminstone, som redan Gref Ekeblad har lofwat mig skal få komma med hans saker. War god och lät mig weta hwad andra fröen elr träwäxter, som Herr Professorn än skulle åstunda, medan jag är här, så skal det intet stutsa. Thet är wist, at den ärliga och genomgoda wännen Prof. Bernhard Jussieu blifwer ständigt qwar; likwel går det qwickare och lättare, när någon manar på och tager på sig mödan. Prof. Bernhard har lofwat mig än et pacqvet fröen. Han låter anmäla så mycken kiär hällsning och tacksäijelse för kallelsen til societ. liter. Upsal. Han skrifwer sielf med det första.

Hwad Polypen widkommer, som jag hafwer hela detta åhret roat mig med, och kiänner så wel som någon i Paris, ärnade jag med detta öfwersända fullkomlig beskrifning om; men jag finner, at det blifwer denna gången för drygt; derföre 8 elr 14 dagar til, aldrasist. Hwarmed jag förmodar Herr Professorn skal wel få sit nöije och kunna finna både i sött och salt watn.

Thet är eij många nya Genera, som Prof. B. Jussieu hafwer at gifwa ut. Han arbetar at completera fragmenta methodi Naturalis, ther Herr Professorn såwäl som annorstädes har Hans approbation; utom dess hafwer han i förråd en myckenhet Characteres generum, som man intet hafft tillfälle at wel obserwera annorstädes. Det liknar sig eij, at han sjelf ärnar gifwa ut mycket af sina saker. Jag kan alldrig nog beröma den Mannen för höflighet, tjenstachtighet, ärlighet och öppenhjertlighet, samt kundskap och lärdom. Herr Professorn har wänner på alla orter, men ingen större och bättre än B. Jussieu är.

Nu i anseende til Herr Professorns senare bref med inneslutne Correctionerna och påökningarna til Systema naturæ, så tackar jag härmedelst af hjertat för det förtroende, som Herr Professorn behagar hafwa för mig; Herr Professorn skall finna i wärcket, at jag har welat giöra til wiljes. Hwarken Fundamenta elr Systema Naturæ är ännu tryckt, så at alt kan deri ökas och ändras efter Herr Professorns manuscript. Jag gaf Bokföraren version af brefwet. Han fick piller, som war honom tjenliga. Och Mr Monnier skiämmes ock på sitt sätt. De ha ökat tryckfelen, som funnos i Leydiska sista Editionen; det är alt det de gjordt godt med denna. Han önskar få Characteres til de nya Genera, så will han lägga dem til, efter intet så många än äro sålda.