Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/309

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
297

297 sitt namn genom wettenskaper och sätta det ibland de högsta, utan at blindas af pgr. är det wähl troligt, att han will taga en swfinsk naturkunnig till sig på et äller hälft annat högst åhr? Hwad odödelig heder böra wij icke honom; kiära säg mig om det är alwaro, ty en så makalös man har jag aldrig sedt äller hört nämnas af swänskt blod. Gud gifwe jag hade honom här och fingo betyga en sådan hedersman mitt estime. hälsa honom med millioner wälsignelse. är det wist; skall jag tro at det är allwaro? rara solet magnis rebus inesse fules. l får jag uttaga en sådan studerande? när skall han wara färdig? säg mig; swara mig. Gud wälsigne M. Br. som fägnar mig, honom som är alt. posui Calendulam pluvialem in fenestra loco calido, tamen non aperuit hodie florem, sed uti altera sub dio metuens pluviam clausit eos. 8 Vale amicorum dulcissime. . Dabam Upsaliae 1754 d. 20 Augusti. Filius meus observat quotidie örtum et occasum florum, et annotat horas et diem atque tempestatem. inclusa semina trädas D:no de Giös. 3 Utanskrift och sigill som på bref. 853.

Sällan kan man sätta lit till berättelser om stora ting. 
Bland de Linneanska manuskripten i Linnean Societys bibliotek finnes 

äfven ett, hvari redogöres för de öfver denna växt gjorda iakttagelserna. s Lorenz Johan Giös, född 1710, då kapten vid Lifgardet, slutligen landshöfding i Österbotten och friherre, död 1774. . Amplissimo D:no ELECK S. pl. d. Car. Linnaeus. Heri per D:num Ribe * remisi Holmiam acta ista lipsiensia, cujus Tu mihi copiam fecisti gratiosissime. legi ea; occurunt in eis varia non spernenda. utinam possem aliquando videre reliquas partes. Tu liberalis admodum, qui iterum misisti 500 thaleros. poteris etiam hoc facere quamdiu solus es; praesagio aliquando Te före minus liberalem.