Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
20

Systema Naturæ skulle redan wara tryckt och til en stor del bortsåldt, sådan frågan och wäntan är efter det, om jag icke hade trodt mig böra först förfråga om et och annat smått. Intet i den meningen, at jag tror det meritera at ändra något efter mina påminnelser. Herr Professorn har sina raisoner, som lättel. öfwertygade mig, om jag hade nöjet at wara närwarande; utan 1:o för min informations skull, at hafwa tilfälle höra Herr Professorns tankar, och weta, hwad jag må swara, der någon giorde mig sådant elr dylikt inkast; 2:o At låta Herr Professorn se några af Prof. B. Jussieus observationer angående Ruppia, Anthospermum &c. &c. Af hwilka han framdeles har lofwat mig complette beskrifning. Och i synnerhet 3:o at communicera med Hr Professorn samma wår goda Jussieus decouverter circa vermes, och angående det som i synnerhet rörer Lithophyta och Polyper, som sannerl. är musten af des 4 resor til Custerna af Normandie. När jag berättade om nya Edition af Systema. så gingo wi igenom altsammans, då jag ock satte på Papper Hans observationer, som jag sedan rangerade, och tillade af det, som han förr talat, med mig angående Insecta och Vermes.

Jag beder, att Herr Professorn intet illa uptager, det jag understår mig proponera[1], om icke wärcket skulle blifwa behageligare:

1:o Om Herr Professorn wille sättja frammanför Systema Contenta af det, som är i Observation, in III Regna Naturæ p. 67. Heller samma observationes ord ifrån ord a §:o 6, inclus: Si universa intueamur &c. emedan de äro nu här prævenierade emot de första paragrapherna. sedan det blef bekant, at la puceron föder sin lika utan coïtu, och Polypen propageras såsom wäxterna genom knoppar och afskurna stycken.

2:o Frammanför Regnum lapideum sättja Observ. in Regn. lapideum p. 69 och utsluta § 13, eller sättja, at om man bör tro de nyaste observationerna, så gå nu dessa kropparna til Regn. animale.

3:o Observat. in Regn. Veget. p. 71 sättja framför Regn. Vegetabile.

4:o likaledes Obs. in Regn. animale p. 75 frammanför Animalia. Och efter som en uti et memoir, publice upläst i la Societé Royale, gjorde sig myndig intet längesedan at tala förachtl. om systema och method. i synnerhet at rangera foglarna efter näfwet och fötterna, likwel föredrog Listers Method i Snäckorna, så önskar Prof. B. Jussieu, at Hr Prof. wille tillägga i § 3:o eller der lägligit finnes prof dertil at indelningen alldrabäst tages i foglarna af näfwet och fötterna, samt at ibland Methoder öfwer Snäckor är Listers[2] den sämsta, dogande allenast för figurerna &c. &c. Thet är Mr Buffon[3], Intendent de Jardin du Roy, som giör wäsende och Gasconader af Listers Method, hwarefter han skal gifwa