Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/332

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
320

320 Utanskrift och sigill som på bref. 865.

Johan Ludvig Apinus (eller Biene), född 1668, professor i fysiologi och 

kirurgi vid universitetet i Altdorf, död 1703. Han var den förste, som i en 1697 utgifven skrift påvisade cascarillens gagn såsom läkemedel.

Uppförandet af Stockholms slott hade så långt framskridit, att kungliga 

familjen kunde däri inflytta den 7 December 1754. , Suavissimo Amico DD. B.ECK S. pl. d. C. Linnseus. i Mutatione Rectoratus praeterito die distractus intermisi Te salutare. Hodie funebria Candidati Krok, quem novisti, conterranei mei, petechiis suffocati interfui. 1 ob hyemem interruptam vix hoc anno licet adire Fahlunam; si Tibi sint ferise me adeas, qui per plures annos me non visitasti. Die veneris examinabitur Pharmacopoea nostra. Böra intet gesellerne på apothequet äfter medicinal ordningarne wara edsworne ? Vale amicorum dulcissime. dab. 1754 d. 17 Decembr. Utanskrift och sigill som på bref. 865.

Samuel Krok, född 1721, student i Upsala 1739, filosofie kandidat 1753, 

död den 12 December 1754. — Om denne lofvande landsman finnes i Smålands nations protokoll för den 11 December 1749 antecknadt: »Reciterade Herr Samuel Krok en på utsökt Swensko utarbetad oration om Urshults och Almundsryds inbyggares seder, såsom närmast liknande wåra, i Historien berömde, Göthers. Och war Orator ej mindre wid föreställandet beweklig, än han wid sammansättjandet warit sinrik, som "röntes deraf, at Hr Archiatern icke allenast betygade sit fulla nöije öfwer bem:te arbete, utan tog sig anledning at föreställa Nationen, huru nyttigt och angenämt det woro, om Nations Ledamöterne wille, på samma sätt, hwar och en, i sin ordning, afgifwa någon uplysning om födelse-orten.» Sagda oration trycktes 1768 i Stockholm.