Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/333

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
321

321 . Min Kiäreste Broder. Då Herrarne i Stockholm löpa at gratulera till nyåhr, och mina Camerader skrifwa 100:de-tals bref, har jag ingen som mig oroar, mer ån endast den obligation, uti hvilken jag står hos M. K. Br. och önskar mig beständigt. Gud beware Min K. Bror i detta och många flere åhr wid alt werldsligit nöje, så har wår medicin upkomst, des idkare skydsherre, och jag en trogen wån, och snart sagt den endaste jag äger. Lätt mig framgent få wara uti M. K. Broders ofärgade wänskap innesluten, at jag wid mitt slut må gratulera mig att jag haft en wän som aldrig svvikit mig. jag har dubbel orsak at önska min K. Br. i detta åhr all wälsignelse, som Min Bror den så högt behöfwar. för har M. Br. lefwat på egen räkning, nu får M. Br. dela sitt öde af liuft och godt. M. Br. måste nu taga i den lyckepottan sin lått, där hvvarken försichtighet äller wishet kan bispringa, utan endast wälsignelse af Gud. Blifwer makan olyckelig, siuklig äller hvvad öde öfwergår henne, måste M. Br. lika widkännas. Barnens öde lika så. Gud allena kan giöra det äfwentyrligaste säkert. Då en man gifter sig, ser jag honom öfwergifwa fader och moder och alla, at endast blifwa hos sin kiäresta; men huru min Brors sinne nu warder ändrat äfter naturlig lag, utbeder jag mig få äga äfter wanligheten en liten dehl af min Brors hierta, utan praejudicio tertii. jag har haft en bedröfwelig juhl, ty juniafton siuknade rnin hustru i denna gångbara maligne febren och är rätt hårt ansatt. 1 Det kostar på wara gift, med siuk hustru och många små barn. f;i se om jag slipper siukdomen, som ej tohl swåra stötar. Om M. Br. råkar Leutn. Kruse, a som ritar åt Hennes M:t, s.-i bed honom wara så god och sända mig de tabeller, som han giort färdige, at jag finge dem numerera. förbi. Min Kiäresb' wåns Upsala 1754 lydigste tienare d. 31 Decembr. Carl Linnseus. Liunés brefväxlinp. IV. _|