Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/357

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
345

345

Daniel Ekström, se bref. £09 not. 5. »Han dog ogift, men hade likväl 

utsedt sig til maka et honom aldeles värdigt Fruentimmer, kändt och berömdt för dygd och vitterhet, hvars val ej litet hedrade Honom» (Åminnelsetal af P. Wargentin). Denna hans trolofvade var Anna Maria Elyia, se bref. 211 not. 4.

i Carl Fredrik Scheffer, se bref. 631 not. 2. Genom sin

anställningvid hofvet såsom guvernör för kronprinsen och sedan för de öfriga prinsarne, synes han fatt något slags uppdrag beträffande publikationen af Hasselqvists af drottningen inköpta rese-antecknin<rar. . DIastrissitno Amico Dl). ABR. 1 :.K( :k S. pl. d. C. Linnseus. Detentus Hospitibus nulla ratione vacabat ultimo cmn tabellario scribere. Scribo Gottingam, ut andiam. quis sit delator Baronatus, et spero quamprimum responsum. Continuo curn esu Fragarom et raleo magis contentus in obscuro nostro horto; quam forte multi in splendidissima vestra auhi. Miser Tantalus in undis habebis conjugem vix per horam remotam, nec liceat adire; sed haec quidem vis est. Pictor delineavit Phrymam, 1 sed est satis commodus. D:nus Åman descripsit catalogum, impellam lilium ut colligal qnantnm poterit. D. D. Benzelstierna, 2 uti videtur, eligitar in ablegatum ad ordines Regni. .Miror profecto, quod Itinerarium Hasselquistianum minus curiosum scribas; putabam illud contentururn infinita inaudita et stupenda. Hodie attulit D:nus Åman catalogum, curabo uti lilium exsiceet, quotquot poterit. vale intucatae amicitiae Phoenix amicissime. Upsal. 1755 d. 14 julii. Utanskrift och sigill som på bref. 888.

Phryma leptostachya L. Sp. pl. ed. Ii p. 888. 
  • Lars Bexzelics, adlad Benzelstierna, se bref. 2-20 not. 7. , Han valdes

1755 till riksdagsman.