Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

40

Ludwigs programma har jag ej sedt; ej häller Kleins, doch hört talas om detta. Tack för observationen de Renibus connatis, ju för hon komer, ju bättre; jag skall laga att Hr Doctoren blif:r ledamot.

Helsa Hr Prof. Hebenstreit oändelig; äfwen så Prof. Ludwig. jag beklagar att hans bref komma så sent och gå så lång tid ifrån Leipsig hit. Sök förmå Herrarne i Leipsig at skicka mig några frön till academiæ trägården.

Ullén[1] och Aspen[2] hafwa bägge speculation på Hernesand.

Om Hr Doctoren skrif:r mig till, lägg couvert till societeten i Upsala.

Tag äntelig:n ett exemplar med Eder hem af Hallers Flora jenensi.[3]

Hr Doct. måste blifwa Hans Kongl. Höghets medicus. drög ej för länge ute. jag skulle hafwa lust äga Prof. Hebenstreits correspondence. Hurudan är Prof. Walthers Hortus.[4]

Gisler är Doctor, Lector och Practicus i Hernösand.[5]

Westman är vice Provincial medicus i Westerås.[6]

Troillius är pastor i Clara[7], Hausvolff i Riddarholmen[8] äffter honom.

Factoren Krælius[9] skall gifta sig med Borgmästar Arnells änka mot påsk.

I dag fick jag tillfälle gifwa Hr Rådm. Bro brefwet i egna händer, som fölliande sida utwisar.[10]

Är det mögligt skaffa någre fröen utur Hr Professors Walthers Hortum, beder jag Hr Doctoren är så gunstig, nu som altid, och har mig i minnet.

Kan Paradisus Batavus Hermanni[11] älr Barrelieri rariores stirpes 4:to[12] öfwerkomas, så försuma ej at kiöpa dem; de äro ej tillförene i Sverige, om jag kan få lösa dem sedermera, betalar jag dem gierna dyrt.

Lef wähl. jag längtar oändel. äffter Hr Doctorens hemkomst.

förbl. Ädle och Höglärde Hr Doctorens
Upsala d. 8 febr. wördsame tienare
1744[13] C. Linnæus.

Professor Jussieu har hafft mycket omak för mitt Systeme, men än mångfaldigt mehr Hr Doctoren.

Societeten här har hafft Leipsiger gelerte Zeitung och nu fått rächning af Hr Joh. Carl Bohn, näml. mk 9 — st. nu är Anders