Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

44

640.
Högädle och Widtberömde Herr Professor.

Ifrån Leipsig hade jag den äran at skrifwa et bref til Hr Professorn, som jag förmodar är framkommit. Nu har jag warit 14 dagar i Halle, och will med detta aflägga hälsningar ifrån Herr Professor Lang.[1]

Jag hörde i Leipsig af Dr Ludwig, at Herr Professorn welat låta trycka der sina wärck, Pan svecanus[2] och Flora Svecana &c., men at han eij kan få något wisst swar af wederbörande bokhandlare. Profess. Lang har bedt mig berätta, det alt detta kunde så wel blifwa uplagt här i Orphanotrophoeo och Auctoris möda förskyllas, som i Leipsig. Han will föranstalta at detta trycktes så wackert som Auctores minores Latini, hwilka de nyligen uplagt, och som jag sett trossa Leipsig och Holland. Sielf Professor Lang will påtaga sig answaret och mödan med Correctionerna. Jag har hördt, at här betalas en Auctors arbete, som är berömd, med 1 Rdr, ibland med 1 Ducat arket; kanskie Herr Professorn torde eij bringat så högt i Holland; och derföre har jag trodt, at detta förslaget förtjente öfwerwägas. I synnerhet som Herr Professor Lang giör sig et nöije at recommendera saken och til efwentyrs både will och talar bättre för det hos bokhandlaren än Doctor Ludwig, som är annars Hr Professorns goda wänn, men synes hafwa alt för mycket at syssla med. Om Herr Professorn skrifwer några rader til Prof: Lang, samt berättar honom om wärckens storlek, nödiga kopparstycken &c. samt willkohren, så accorderar denne promt och swarar med nöije. Han will ock sända til Herr Professorn et utdrag af förslaget til en ny Edition af Systema Naturæ[3] med sina observationer och explicationer, at Herr Professorn ser det igenom och säijer sin mening. Jag har lofwat honom at tagat med mig til Berlin at derifrån genom wår Minister skaffat fort til Swerige. Det är en brafwer och ärlig Man, förstår wel Methodum Regni mineralis Linnæanam, har sit Cabinet derefter rangerat och wärkeligen är den raisonablaste, hwad methode och sådant angår, efter B. Jussieu, af alla dem, som jag kiändt på mina resor.

Prof. Hebenstreit[4] är en genomgod och ärlig man, men har kommit så djupt med de gamlas confusa notioner, at han eij annat will än tala om dem. En Notarius, som heter Lotsch[5] i Leipsig, har en complet samling af alla häromkring befintliga insecter. Thet är hans methodus Insectorum, som står i Musæo Richteriano, utgifwit af Prof.