Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
45

Hebenstreit. Här i Tyskland tror jag, at ingen hittils sedt Polyper; dock wilja de redan explicera phænomena, och Hr Cancellairen Wolff har låtit trycka et bref derom, som Trembley lärer le åt, och Herrarna i Paris mocqvera sig öfwer. Det kommer derpå ut, at med hwart stycke, som Polypen skiäres uti, så följer en vermiculus spermaticus, som sedan wäxer i et nytt creatur. Här talas nu intet annat än om Electricitet, och exempel anföras här och der, huru en blifwit derigenom curerad för tandwärk, en annan för en rowärk, och den tredie för borttagenhet,

Nu kommer jag med en egen angelägenhet. Gunstige Herr Professor, lät efterfråga hos Högwördige Doctor Celsius, om mina saker ännu stå i godt förwahr, som jag lät föra up på winden i hans hus. Det war böcker och kläder uti 2 tunnor, och annat smått uti 1 Skåp samt 2 lådor. Det kan så snart komma i förgätenhet, efter Högw. Hr Doctorn sjelf war i Stockholm, Bror Magnus Celsius[1] allena tilstädes, och des ena fru Syster. Bror Sven Bælter bör hafwa derom underrättelse, om han är i Swerige.

Efter 8 dagar reser jag härifrån til Berlin, ther jag tänker hwila ut och widare berätta Hr Professorn något som förefaller. Om Herr Professorn ährar mig med något bref, så kan det ställas till Professor Gleditsch.[2]

Jag beder om min ödmiuka hälsnings anmälan til Hr Professorns förnäma anhöriga, til Högwördige Hr Doctor Celsius, Prof. Beronius och des K. fru, Prof. Klingenstierna[3] och alla Gynnare. Jag lefwer med wördnad

HögEdle och Widtberömde Hr Professorns
Halle d. 23 Febr. n. st. ödmiuke tjenare
1745. Abrah. Bæck.

Herr Magistern och Adjuncten Dalman[4] , som reser med Hr Gref Gyllenstierna[5] låter anmäla så mycken hälsning och respect. Wi bedja bägge, at Herr Professorn hälsar Herr Mag. Klingenberg.

Utanskrift:

A Monsieur

Mons:r Charles Linnæus
Professeur en Medicine, le Secretaire de
l’academie Royale des Sciences á Upsal

Upsal
en Suede.

Linn. Soc. Vol. II: 261–2.

    Johann Joachim Lange, född 1698, matematiker och mineralog, professor i Halle, död 1765.